●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

20 فروردین 1388 ساعت 11:48 ب.ظ

شب (رفعت سمنانی)

شب شمع یک طرف، رخ جانانه یک طرف
 من یک طرف در آتش و پروانه یک طرف


افکنده بهر صید دل من ز زلف و خال
 دام بلا ز یک طرف و دانه یک طرف


از عشق او به گریه و در خنده روز و شب
 عاقل ز یک طرف و دیوانه یک طرف


برهم زدند مجمع دلهای عاشقان
 باد صبا ز یک طرف و شانه یک طرف


ترک شراب کردم و ساقی به عشوه گفت
 پیمان ز یک طرف، من و پیمانه یک طرف


ایمان و کفر زلف و رخش دل چو دید گفت
 زد کعبه یک طرف ره و میخانه یک طرف


در حیرتم که دل ز چه رو می برند و دین
 خوبان ز یک طرف ره میخانه یک طرف