●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

23 بهمن 1388 ساعت 06:11 ب.ظ

گناه کبیره (امید مهدی نژاد)

قلبی شکسته بود، وضویی جبیره شد
سروی نشسته بود، عشایی وتیره شد

اشکی کنار پنجره غلتید، گر گرفت
آهی به روی آینه افتاد، تیره شد
 

پهلویی از شقاوت نامحرمی شکست
اشکی برای مَحرم دردی ذخیره شد
 

بانویی از تمام دلش چشم بست و رفت
مردی تمام وسعت غم را پذیره شد 

 
اف گفت بر سکوت بنی آدم آسمان
نسلی نگاه کرد، گناهی کبیره شد