●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

7 اسفند 1387 ساعت 12:36 ق.ظ

زبان نگاه (هـ. ا. سایه)

نشود، فاش کسی آنچه میان من و تست
 تا اشارات نظر، نامه رسان من و تست


گوش کن! با لب خاموش سخن می گویم؛
 پاسخم گو به نگاهی که زبان من و تست


روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید،
 حالیا چشم جهانی نگران من و تست


گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید،
 همه جا زمزمۀ عشق نهان من و تست


این همه قصّۀ فردوس و تمنای بهشت
 گفت و گویی و خیالی ز جهان من و تست


نقش ما گو ننگارند به دیباچۀ عقل،
 هر کجا نامۀ عشق است، نشان من و تست


سایه! ز آتشکدۀ ماست فروغ مه و مهر،
 وه از این آتش روشن که به جان من و تست