●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

دل داده ام بر باد، بر هر چه باداباد
مجنون تر از لیلی، شیرین تر از فرهاد 


ای عشق از آتش، اصل و نسب داری
از تیره دودی، از دودمـان بـاد 


از آب طوفان شد، خاک از تو خاکستر
از بوی تو آتش، در جـان بـاد افتاد 


هر قصر بی شیرین، چون بیستون ویران
هر کوه بی فرهاد، کاهی به دست باد 


هفتاد پشت ما از نسل غم بودند
ارث پـدر ما را، انـدوه مـادرزاد 


از خاک ما در بـاد، بوی تو می آید
تنها تو می مانی، ما می رویم از یاد