●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

23 مهر 1388 ساعت 11:53 ب.ظ

تابوت (شاطر عباس صبوحی)

مرجان لب لعل تو مر جان مرا قوت

یــــاقوت نهم نام لب لعل تو یا قوت



قــربان وفـاتم به وفاتــــم گذری کن

تا بوت مگر بشنوم از رخنه تابوت