●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

21 اردیبهشت 1388 ساعت 09:39 ب.ظ

آزاده مــرغ (نذیر احمد ظفر)

ای شمع جان! خــدارا، پروانه را مــسوزان

آهنگ عـــشق دارد، دیــــوانه را مـــسوزان

بنـــیاد مهــــر باشــــد انــــدر دل مــــحبان

دل، جایگاه یار است، این خانه را مسوزان

ای محتسب! خدا را شــرم از نوای ما کن

جانم بگیر و برسوز، میخانه را مـسوزان

هندوی مــــن در آتش، زایین خـود مینداز

ای لاله بهر «بگون» جانانه را مــسوزان

ای باغبان هستی اشجار خشک بر بسوز

ترشاخه های مستیم، مستانه را مسوزان

آزاده مــرغ عشقم، دارم هــــــوای بـستان

صیاد ناجوانمرد! کاشانـه را مـــــسوزان 

یارب به حــق عشقت، درد «ظفر» دوا کن

آتش به خصــــم انداز فــرزانه را مسوزان