●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

27 مهر 1387 ساعت 10:14 ب.ظ

روی دیوار (نصرت رحمانی)

اوراق شعر ما را
         بگذار تا بسوزند
 لب های باز ما را 
          بگذار تا بدوزند 
بگذار دستها را 
          بر دستها ببندند
 بگذار تا بگوییم 
          بگذار تا بخندند
بگذار هر چه خواهند 
          نجوکنان بگویند
 بگذار رنگ خون را 
          با اشکها بشویند
 بگذار تا خدایان 
          دیوار شب بسازند
 بگذار اسب ظلمت 
          بر لاشه ها بتازند
بگذار تا ببارند 
          خونها ز سینه ی ما 
                   شاید شکفته گردد 
                            گلهای کینه ی ما