●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

5 مرداد 1387 ساعت 02:45 ب.ظ

هرگز (حمید مصدق)

من تمنا کردم

که تو با من باشی

تو بمن گفتی:

هرگز، هرگز!

پاسخی سخت و درشت

و مرا غصه این

                  هرگز!

                         کشت.