●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

25 آبان 1386 ساعت 12:48 ق.ظ

حاصل ما (شیخ بهائی)

عهد جوانی گذشت ، در غم بود و نبود

نوبت پیری رسید ، صد غم دیگر فزود

کارکنان سپهر بر سر دعوی شدند

آنچه بدادند دیر ، بازگرفتند زود

حاصل ما از جهان نیست به جز درد و غم

هیچ ندانم چراست این همه رشک حسود

نیست عجب گر شدیم شهره به زرق و ریا

پردۀ تزویر ما ، سد سکندر نبود

نام جنون را به خود ، داد بهائی قرار

نیست به جز راه عشق زیر سپهر کبود